พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง – เรื่องที่ 5 : กังหันน้ำชัยพัฒนา

เนื้อหาที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง ในส่วนนี้ได้แก่

กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศหมุนช้าแบบทุ่นลอย สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อ่านเพิ่มเติม