ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

มูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 14-2-18 ไร่ ราคา 2,520,716 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) โอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2532

 

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำศูนย์นิทรรศการแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น ในที่ดินแปลงดังกล่าว และพระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า

“ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545

 

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย