พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง

2

พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง เป็นอาคารนิทรรศการจัดแสดงแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยแบ่งแสดงแนวคิดการบริหารจัดการเป็น 4 ส่วน คือ การบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการป่า และการบริหารจัดการมนุษย์

เนื้อหาที่แสดงไว้ ประกอบด้วยสาระดังนี้
(คลิกที่หัวข้อเนื้อหาเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  1. ดิน
  2. หญ้าแฝก
  3. น้ำ
  4. ฝนหลวง
  5. กังหันน้ำชัยพัฒนา
  6. การบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสัน
  7. ทฤษฎีใหม่
  8. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง