อบรม ข้าราชการบรรจุใหม่กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน  2562   ได้มีการอบรมข้าราชการบรรจใหม่ จำนวน  96  คน

จาก กรมชลประทาน ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ