พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต – ภาคอีสาน

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

แนวคิดของพระเจ้าอยู่หัว เกิดจากภาคอีสานมีพื้นที่ชลประทานน้อยทำให้เกษตรกรมีอุปสรรคในการทำการเกษตร เมื่อเกิดภาวะฝนแล้ง  ดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรภาคนี้ โดยใช้สื่อเรื่องนี้ คือ ธนาคารข้าว

  • มีพื้นที่ทำนามาก
  • ฝน – ฟ้าดี ได้ข้าวมาก
  • ฝน – ฟ้าไม่ดี ไม่ได้ทำนา

พระองค์ทรงมีดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้น ปีที่ได้ข้าวมาก เก็บในธนาคารข้าว ปีที่ไม่ได้ทำนา ก็มากู้ข้าวจากธนาคาร ใช้หนี้คืนเป็นข้าวโดยคิดดอกเบี้ยราคาถูกๆ เพราะเป็นชาวนาด้วยกัน

  1. โรงเพาะเห็ด
  2. การเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ
  3. การแปรรูปผลผลิต ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาอเนกประสงค์ สบู่ แชมพู ฯลฯ
  4. การทำปุ๋ยใช้เอง