พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต – ภาคกลาง

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81

เส้นทางเครื่องแกง

ภาคกลาง แสดงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

           พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวทรงมีดำริขึ้นครั้งแรกที่วัดมกคลชัยพัฒนา  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของตนเองได้คุ้มค่าสูงสุดและที่สำคัญสามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยแบ่งพื้นที่ในแปลงหนึ่งแปลงออกเป็น  ๔ ส่วนด้วยกันมีสูตรว่า  ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ซึ่งแบ่งดังนี้

๓๐ % แรกเป็นพื้นที่น้ำ

๓๐ % ที่สองเป็นพื้นที่นาข้าว

๓๐ % ที่สามเป็นพื้นที่ปลูกผัก ผลไม้และสมุนไพรต่าง ๆ

๑๐ % สุดท้ายเป็นพื้นที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยและโรงเรือน  ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติได้แสดงแนวคิดเรื่องของบ้านดินซึ่งเป็นบ้านทางเลือกที่ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพึงตนเอง

ในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติได้แสดงแนวคิดบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านดิน ซึ่งเป็นบ้านทางเลือกอีกทางของคนอยากมีบ้าน บ้านดินประหยัดงบประมาณ ประหยัดทรัพยากร อยู่อาศัยแล้วดีต่อต่อสุภาพ ที่สำคัญการสร้างบ้านดินยังเป็นกิจกรรมกระชับความสำพันธ์ระหว่างครอบครัว คนในชุมชนได้ด้วย ในศูนย์ภูมิรักษ์ชาติมีบ้านดิน ๒ หลัง หลังที่แรก สร้างด้วยวิธีการปั้น หลังที่สองสร้างด้วยวิธีการก่อ

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99

บ้านดิน