จุดที่ 19 การทำน้ำมันไบโอดีเซล

energy2

ส่วนตรงจุดนี้ก็เป็นอุปกรณ์และการทำน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในครัวเรือน   น้ำมันไบโอ-ดีเซลเป็นของพระเจ้าอยู่หัวคิด   พระเจ้าอยู่หัวใช้น้ำมันปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซลคิดไว้ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  จังหวัดนราธิวาส  พระเจ้าอยู่หัวคาดหวังว่าเกษตรกรไทยจะได้ประโยชน์เพราะขายน้ำมันได้ราคา   เราก็ไม่เสียดุลการค้า   ไม่ต้องสั่งน้ำมันเข้ามา

จากปี พ.ศ.๒๕๒๘  จนถึงปัจจุบันก็ ๒๐  กว่าปีแล้ว  แต่ตอนนี้ที่ประเทศไทยเรามีเพียงแค่ B5 มีการผสมน้ำมันไปโอดีเซลเข้าไปหากเอาจริงเอาจังกับแนวคิดพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ตอนนี้ประเทศไทยเราคงมีน้ำมันไบโอดีเซล  ๑๐๐ % ใช้กันแล้ว   และจะทำให้เกษตรกรที่ปลูกต้นปาล์มน้ำมันก็มีรายได้มหาศาล  และเราก็ได้น้ำมันถูก และเกษตรกรก็ได้โดยตรง

โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยการศึกษาแนวทางการนำน้ำมันพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันปาล์มมาใช้งานแทนน้ำมันดีเซลเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กำลังผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

จากผลสำเร็จดังกล่าว วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ยื่นจดสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์คือ     “ การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ” สิทธิบัตรเลขที่ 1076

สาธิตการสกัดน้ำมันไบโอดีเซล

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป