จุดที่ 16 สายลม แสงแดด

๑๗๐๙๐๓_0013

เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยการขุดร่องน้ำ  ระบายน้ำจากการใช้แล้วให้ไหลมาตามร่องน้ำ ขุดบ่อตกตะกอนในร่องน้ำ  เพื่อให้ของเสียตกตะกอน  โดยขุดบ่อตกตะกอนเป็นระยะตลอดร่องน้ำ  ในร่องน้ำปลูกพืชน้ำเพื่อกรองของเสียระหว่างน้ำไหลก็จะสัมผัสกับลม  เท่ากับเป็นการเติมออกซิเจนลงในน้ำและให้ร่องน้ำผ่านบริเวณที่มีแสงแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค  จากน้ำเสียก็จะกลายเป็นน้ำดี

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป