จุดที่ 15 การเลี้ยงปศุสัตว์

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0022

เป็นในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปศุสัตว์  ยกตัวอย่างเช่น  ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้เลี้ยงวัวนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนเป็นวัวนมตัวผู้ชื่อ บุญรอด  มูลของบุญรอดเราสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป