จุดที่ 14 ธนาคารข้าว

25600901_๑๗๐๙๐๑_0057

การส่งเสริมให้มีธนาคารข้าว   เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนข้าวไว้บริโภค  เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเกษตรกร   ซึ่งพระองค์ท่านได้เปรียบธนาคารข้าวเหมือนกับธนาคารที่เราไปฝากเงิน   ก็คือถ้าปีไหนฝนดี ได้ข้าวมาก  ก็เปรียบเหมือนเรามีเงินมาก พอมีเงินมากเราก็ไปฝากธนาคาร  แล้วปีไหนแล้ง  ไม่มีข้าวหรือได้ข้าวน้อยก็เปรียบเหมือนเราไม่มีเงิน เราก็ต้องไปที่ธนาคารเพื่อเบิกเงินมาใช้   เช่นเดียวกับ  ถ้าปีไหนฝนดี  มีข้าวมากก็เอาไปฝากไว้ที่ธนาคารข้าว  ปีไหนฝนแล้ง  ไม่มีข้าว ก็ไปเบิกมา

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป