จุดที่ 12 ภาคกลาง เกษตรทฤษฎีใหม่

 

ริเวียร่า_๑๗๐๙๐๓_0025

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งเมื่อปี พ.ศ. 2538  โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับเกษตรกรโดยตรง  เพื่อให้เกษตรกรได้มีการบริหารพื้นที่การทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ไม่ว่าจะเกิดสภาวะทางธรรมชาติใดๆ เกษตรกรก็อยู่ได้  โดยกำหนดพื้นที่  15 ไร่ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยการถือครองที่ดินของเกษตรกรขณะนั้น   ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น  4 ส่วน

ส่วนที่ 1 คือ  การขุดสระน้ำ   30%  ในพื้นที่ 4.5 ไร่  ลึก  4 เมตร  จะสามารถจุน้ำได้  19,200 ลูกบาศก์เมตร

  • น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค 5,000  ลูกบาศก์เมตร
  • น้ำที่ใช้ในการทำนา             5,000  ลูกบาศก์เมตร
  • น้ำที่ใช้ในพืชไร่ พืชสวน 5,000  ลูกบาศก์เมตร
  • น้ำที่ระเหย 4,200   ลูกบาศก์เมตร

ส่วนที่  2 เนื่องจากคนไทยบริโภคข้าวเป็นส่วนใหญ่  ส่วนที่ 2 จึงเป็นพื้นที่สำหรับนาข้าว  30%

ในพื้นที่ 4.5 ไร่

ส่วนที่ 3  เป็นพื้นที่สำหรับปลูกพืชไร่  พืชสวน  เช่น  การปลูกป่า  3 อย่างเพื่อประโยชน์  4 อย่างเป็นต้น  30%     ในพื้นที่  4.5 ไร่

ส่วนที่ 4 เป็นส่วนของที่อยู่อาศัยและโรงเรือนต่างๆ 10%  ในพื้นที่  1.5 ไร่

เกษตรทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้มีความยืดหยุ่นตามสภาพพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค

NY240260164 SK240217089

บ้านดินใช้งานจริง

บ้านดินใช้งานจริง

 

ย้อนกลับ <         > ถัดไป