กิจกรรมอบรม

การอบรม   “สภาอุตสาหกรรม “

ณ. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ. นครนายก

เดือน 6 – 7 ตุลาคม 2561  จำนวนผูัเข้าอบรม  35  คน

กิจกรรม

 
S__45867023

S__45867014

                กิจกรรมกลุ่ม มอบผ้าพันคอ                                                    เดินศึกษาแนวคิดภายในศูนย์

20181008_๑๘๑๐๑๐_0236                                                      ชมพิพิธภัณฑ์  แสง  สี  เสียง

 

ทำแปลง1     ทำแปลง

ขุดแปลง ปลูกผัก

ห่มฟาง   น้ำชาม

ห่มดิน  แห้งชาม  น้ำชาม

             ปุ๋ยแห้ง     ทำปุ๋ย

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และ น้ำหมักชีวภาพ

20181008_๑๘๑๐๑๐_0143

การผสมดินปลูกผักในกระถาง

 

วันที่ 2ของการอบรม

ดูแปลงโคก หนองนา  เคารพธงชาติ

ดูแปลงพื้นที่ โคก หนองนา                                     เตรียมตัวเคารพธงชาติ

น้ำปั่นผัก                        20181008_๑๘๑๐๑๐_0306

ทานน้ำปั่นผัก                                                 แลกเปลี่ยนโคก  หนอง นา

นำเสนอออกแบบ     ทำสบู่

นำเสนอการออกแบบพื้นที่                                 เรียนรู้การพึ่งตนเอง  การทำแชมพู

น้ำมันเขียว   ทำน้ำมันเขียว

การทำน้ำมันเขียว

20181008_๑๘๑๐๑๐_0147     ผู้ร่วมอบรม

การแช่มือ แช่เท้า                                                            ถ่ายรูปร่วมกัน