กิจกรรม

               คณะสำนักนายกรัฐมนตรีพาหน่วยงานในสังกัดมาศึกษาดูงานภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2560

สำนักนายก

คณะดูงานจากประเทศยูกันดา มาศึกษาดูงานภายในศูนย์