กิจกรรมอบรม

การอบรม   “การเป็นข้าราชการที่ดี”

กรมชลประทาน

ณ. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ. นครนายก

เดือน 29 มิ.ย. – 1 ก . ค. 2561  จำนวนผูัเข้าอบรม  126 คน

กิจกรรม

การแบ่งกลุ่ม            การทำสบู่ก้อน

กิจกรรมแบ่งกลุ่ม                                                        ทำผลิตภัณฑ์ สบู่  แชมพู

 

 

สรุปกิจกรรมวันแรก

สรุปกิจกรรม การเรียนรู้

 

ออกกำลังกาย             แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง

เช้า วันที่ 2 ออกกำลังกายบนสันเขื่อน                               แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผสมดิน            S__6438935

การผสมดินปลูกต้นไม้                                                    การขุดคลองไส้ไก่

S__6438917

การทำฝายชะลอความชุ่มชื้น

 

ทำน้ำหมัก          ห่มดิน

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ                                   การห่มดิน (อย่าปอกเปลือกเปลือยดิน  ให้ห่มดิน)

แช่เท้า                     พอกหน้า

การแช่เท้าล้างสารพิษ                                                          การพอกหน้าพอกตัวล้างสารพิษ

 

ออกกำลังกาย                     แบ่งกลุ่ม

ออกกำลังกายยามเช้า                                                                 แลกเปลี่ยนโคกหนองนา

 

ออก

สิ้นสุดการฝึกอบรมข้าราชการกรมชลประทาน  126 คน

 

 

 

 

การอบรม ” เศรษฐกิจพอเพียง “

ของ  SME  BANK

ณ. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จ. นครนายก

เดือน 20 – 23 มิ.ย. 2561 จำนวนผู่เข้าอบรม  37 คน

แบ่งกลุ่ม                นำเสนอ

กิจกรรมแบ่งกลุ่ม                                                             นำเสนอสมาชิกกลุ่ม

เดินศึกษาแนววคิด           ระดมความคิดเห็น

เดินศึกษาแนวคิดภายในศูนย์                                         ทำผลิตภัณฑ์ใช้เอง

 

สรุปกิจกรรมตอนเย็น            แลกเปลี่ยน

สรุปกิจกรรมแต่ละวัน                                                   แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง

 

เรียนรู้การทำบ้านดิน           ทำกับข้าวกินเอง

ลงฐานเรียนรู้                                                                 ทำกับข้าวกินเอง

 

กินข้าวร่วมกัน

กินข้าวร่วมกัน