กิจกรรมอบรม

อบรม เศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม   พ.ศ.2562

ณ.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ    จ.นครนายก

จำนวน  65 คน