Print this page

ธนาคารต้นไม้

ธนาคารต้นไม้ คืออะไร 

ธนาคารต้นไม้  คือ  องค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตัวเองแล้วขึ้นทะเบียนต้นไม้ในรูปบัญชีธนาคารตลอดจนการประเมินมูลค่าต้นไม้เป็นเงิน ประกอบไปด้วย ธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่ และธนาคารต้นไม้สำนักงานสาขา

ความเป็นมาของธนาคารต้นไม้ 

ธนาคารต้นไม้  เกิดจากการแก้ปัญหาความยากจน  ปัญหาการสูญเสียที่ดินบนพื้นฐานการสร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชนทุกคนปลูกต้นไม้ โดยการใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินและเกิดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนภายใต้แนวทางปลูกต้นไม้ใช้หนี้

ธนาคารต้นไม้

1. ธนาคารต้นไม้ คืออะไร

2. แนวคิดธนาคารต้นไม้ คืออะไร

3. หลักการธนาคารต้นไม้มีอะไรบ้าง

4. การทำงานของธนาคารต้นไม้

5. จำนวนสาขาธนาคารต้นไม้

6. การประเมินค่าต้นไม้

7. ผลการดำเนินงาน